O projekcie

UE

Projekt „Nowe kompetencje- nowa praca z SPNT” realizowany jest przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A., operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego w ramach Działania 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 7.4.2. Outplacement Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 35 (21 Kobiet i 14 Mężczyzn) osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem, z terenu woj. Śląskiego,  prowadząca do znalezienia zatrudnienia oraz samozatrudnienia do końca 05.2019.

Cel zostanie zrealizowany poprzez 2 ścieżki wsparcia

  1. Ścieżka pośrednictwa przewiduje realizację wsparcia doradcy zawodowego, szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, szkolenia z zakresu kompetencji miękkich oraz pośrednictwo pracy;
  2. Ścieżka dotacyjna to realizacja wsparcia doradcy zawodowego, szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwa w opracowaniu biznesplanu dla planowanej działalności i wsparcie finansowe w formie dotacji bezzwrotnej. 
 
W ramach projektu oferujemy realizację następujących form wsparcia, których zakres będzie dostosowany, zgodnie z indywidualną diagnozą potrzeb Uczestników Projektu, tj.:
 

- wsparcia doradcy zawodowego z przygotowaniem Indywidualnego Planu działania,

- szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje/umiejętności, pośrednictwo pracy, szkolenia z zakresu kompetencji miękkich,

- kompleksowe wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej (wsparcie finansowe połączone ze wsparciem doradcy zawodowego, oficera dotacyjnego oraz szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej). 

 

Ramowy harmonogram projektu:

a)          Rekrutacja do projektu – planowany termin: (08.2017- 01.2018)
b)          Doradztwo i szkolenia - ścieżka dotacyjna- planowany termin:  (01.2018- 04.2018)
c)          Doradztwo i szkolenia - ścieżka pośrednictwa- planowany termin:  (02.2018- 05.2018)
d)          Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości-  planowany termin: (03.2018- 05.2019)
e)          Pośrednictwo pracy - planowany termin: (03.2018- 05.2019)

 

Okres realizacji projektu: 01.08.2017- 31.05.2019

UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy: