UE

Projekt „Wyspecjalizowani na starcie” skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

młodzieży NEET tj:

 • w wieku 15-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30. urodzin),
 • nie pracujących,
 • nie uczestniczących w kształceniu formalnym w systemie stacjonarnym,
 • nie szkolących się

Osoby te nie mogły brać udziału w szkoleniach i podobnych formach aktywności w ciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie. Projekt skierowany jest w szczególności do osób niezarejestrowanych w urzędach pracy.

Do Projektu przyjętych zostanie to 20 osób (w tym minimum 11 kobiet).

Wyłączone z uczestnictwa w projekcie są:

 • osoby, które nie kwalifikują się do grupy wskazanej jako możliwa do objęcia wsparciem
  tzn. nie spełniają kryterium o którym mowa w § 5 niniejszego Regulaminu;
 • osoby, które określone zostały dla trybu konkursowego dla poddziałania 1.3.1 PO WER, tj.

    - młodzież z pieczy zastępczej opuszczającej pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, wychowankowie pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej; matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);

     - absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu);

     - absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu);

     - matki przebywające w domach samotnej matki;

     - osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Dodatkowo w ścieżce dotacyjnej nie mogą wziąć udziału:

 • osoby, które posiadały aktywny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową, działalność prowadzoną w ramach Inkubatorów Przedsiębiorczości) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • osoby, które posiadały wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel innej spółdzielni w okresie 12 miesięcy  poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • osoby, które zawiesiły prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • osoby, które równolegle korzystają z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach POKL na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej;
 • osoby pozostające w ciągu ostatnich 2 lat, w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z beneficjentem lub wykonawcą (o ile jest on już znany) w ramach projektu, w tym również osoby, które łączy lub łączył z przedstawicielami tych podmiotów (pełnomocnikami lub organami) i/lub pracownikami jednego z tych podmiotów uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:

      - związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub

      - związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

 • osoby karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • osoby, które posiadają na dzień przystąpienia do projektu nieuregulowane w terminie zobowiązania cywilnoprawne;
 • osoby, którym udzielenie w ramach projektu wsparcia spowodowałoby przekroczenie pomocy de minimis w wysokości 200 000,00 Euro lub 100 000,00 Euro w przypadku podmiotu, który zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy;
 • osoby karane, posiadające zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej „ufp”) (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);


Szczegółowe informacje dot. kwalifikowalności do projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji, który zamieszczony został w zakładce projekty w realizacji/wyspecjalizowani na starcie/dokumenty do pobrania.

Kwalifikowalność osób zgłaszających chęć udziału w projekcie weryfikowana jest przez Beneficjenta na etapie rekrutacji do projektu na podstawie wypełnionego przez potencjalnego uczestnika projektu formularza rekrutacyjnego, złożonych przez niego oświadczeń oraz wymaganych dokumentów. Kryterium kwalifikowalności weryfikowane jest również przed rozpoczęciem udziału w projekcie, tj. bezpośrenio przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia.

Partnerzy: