Aktualności

Ogłoszenie o naborze Uczestników do projektu „Wiatr w żagle”

22/05/2019

W dniach od 30 maja 2019 r. do 6 czerwca 2019 r. przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne w ramach trzeciego naboru Uczestników Projektu "Wiatr w żagle". Projekt skierowany jest do osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej na terenie Sosnowca, które są pracownikami:

a)      przedsiębiorstw sektora MŚP,

b)      przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne,

c)      przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej,

d)      przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej

zagrożonymi zwolnieniem, przewidzianymi do zwolnienia lub osobami zwolnionymi z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Jednocześnie, z uwagi na specyfikę projektu, ww. osoby muszą zamieszkiwać (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w Sosnowcu lub pracować na jego terenie, oraz należeć przynajmniej do jednej z następujących grup:

-        kobiety,

-        osoby z niepełnosprawnością,

-        osoby powyżej 50 roku życia,

-        osoby o niskich kwalifikacjach,

-        osoby poniżej 30 roku życia.

 

Uczestnicy będą mogli skorzystać z następującego wsparcia:

     1. Wsparcie merytoryczne przed rozpoczęciem działalności gospodarczej:

          a)      doradztwo zawodowe,

          b)      poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe,

          c)       szkolenie „Kierownik małego przedsiębiorstwa”,

          d)      doradztwo z zakresu przygotowania biznes planu.

     2.Wsparcie finansowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej:

          a)      wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja na zakupy związane
z uruchomieniem działalności) w kwocie 25.400,00 zł na każdego/każdą Uczestnika/Uczestniczkę projektu,

          b)      finansowe wsparcie pomostowe podstawowe (dotacja na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, udzielana przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej) w kwocie 2.000,00 zł/miesiąc na każdego/każdą Uczestnika/Uczestniczkę projektu,

          c)      finansowe wsparcie pomostowe przedłużone (dotacja na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, udzielana w okresie od 7 do 12 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej) w kwocie 2.000,00 zł/miesiąc na każdego/każdą Uczestnika/Uczestniczkę projektu.

     3. Wsparcie merytoryczne po rozpoczęciu działalności gospodarczej:

          a)      doradztwo specjalistyczne,

          b)      pomoc opiekuna biznesowego.

Szczegółowe informacje na temat procedury rekrutacji można znaleźć w ogłoszeniu o naborze.

Partnerzy: