UE

Grupą docelową w projekcie są:

- osoby zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy; pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP, pracownicy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacji, pracownicy  przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, pracownicy przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej z terenu woj. śląskiego.

- osoby zamieszkujące (w rozumieniu KC), pracujące lub uczące się na terenie woj. śląskiego. 

 

UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy: